В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2″
Медиа:

 

От началото на декември ПДТГ „Д. Хадживасилев“ стартира участието си по  Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2″. Той се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са:  Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес средите чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Разработената програмата по проекта е предназначена за учениците от системата на професионалното образование и обучение по професия от професионално направление: ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ, целяща подобряването качеството на професионалното обучение и образование на учениците и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешна реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реалните условия ще мотивират завършващите за успешно реализиране в областта на ТУРИЗМА.

Резултатите от провежданата практика в реална работна среда са насочени към: повишаване уменията и квалификацията на участниците; подобряване на компетентности от ключово значение за професионална и житейска реализация; осигуряване на мобилност на завършващите професионални гимназии и адаптивността им към променящите се условия в страната и европейското пространство; осигуряване на възможност на учениците от професионалните гимназии за приложение на придобитите умения и компетентности и придобиване на допълнителна квалификация и запознаване с възможностите за професионална реализация; мотивация за реализиране, стремеж към висока информираност и към усвояване на новости в професията.

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се включва в Проекта с 10 ученици от специалност „Организация на туризма и свободното време“ – 12  клас и трима работодатели – „КОНСОРЦИУМ КАЛЕТО – 2004″ООД, хотел „Калето“; „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ ЕООД“, хотел „Иваноф“;  „ ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР 2000″ ЕООД, хотел „Фолклорен извор“,  избрани по определени критерии, наставници и наблюдаващ учител. Наблюдаващият учител, съвместно с работодателите разработиха програма за обучение на реално работно място, график за изпълнение на дейностите по Проекта, така че да може всеки ученик да придобие умения за работа в реална работна среда, комуникативни умения за работа в екип, умения за работа в специфични ситуации.

Пожелаваме успех на всички участници!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“