ВАЖНО!!! ИЗВЪНРЕДНА ГОДИШНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Уважаеми студенти,
На основание актуализиран график на учебния процес за уч. 2020/2021 г. (ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“) с Решения № 10/07.06.2021 г. на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, се организира извънредна годишна изпитна сесия в периода 01.07. – 02.07.2021 г. за следните категории студенти:

ОКС „бакалавър“ – IV курс (редовна и задочна форма на обучение);
ОКС „магистър“ – икономисти, прием октомври 2020 и неикономисти и професионални бакалаври, прием октомври 2019 (редовна и дистанционна форма на обучение).
По време на извънредната годишна изпитна сесия, студентите ще имат възможност да положат невзети изпити от текущия и от минали семестри.
За изпити от летен семестър на уч. 2020/2021 г. не се подават заявления и не се дължи такса.
За изпити от зимен семестър на уч. 2020/2021 г. се подават заявления и не се дължи такса.
За изпити от минали семестри е необходимо да подадете заявление чрез студентско досие или във Фронт офис „Обслужване на студенти“ до 23.06.2021 г. и да заплатите такса за всеки заявен индивидуален протокол не по-късно от 25.06.2021 г.

Подробен изпитен график може да намерите във Вашето студентско досие на сайта на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в раздел ИЗПИТИ https://www.uni-svishtov.bg/bg/education/sd