ВАЖНО! Конкурси за докторанти, обявен прием 2020/2021 г.

Уважаеми кандидат-докторанти,
На основание Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с Решение № 855 на Министерския

съвет от 25 ноември 2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространение на COVID-19,

Ви уведомяваме, че

провеждането на конкурсните изпити обявен прием 2020-2021 г.

СЕ ОТЛАГА ЗА 2021 г.

По информация на: СА „Димитър Апостолов Ценов“