ВАЖНО! ПОДАВАНЕ ДОКУМЕНТИ ОТ СТУДЕНТИ 4 КУРС И МАГИСТРИ

Уважаеми студенти,
Желаещите да участват в Проект „Студентски практики-фаза 2“ трябва да започнат практиката си преди явяване на държавен изпит или защита на магистърски проекта. Поради това публикуваме възможни дати за прием на договори и дати за стартиране на практиката съгласно указанията, които са публикувани на сайта Стопанска академия в раздела за проекта в полето „Изисквания“, на линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/proekti/tekushti-proekti-po-operativni-programi/ini-mon-tekushti-proekti/proekt-BG05M2OP001-2.013-0001-studentski-praktiki-faza-2-za-proekta/Proekt-BG05M2OP001-2.013-0001-iziskvaniya

Студентите четвъртокурсници, които желаят да се включат в проекта трябва да предоставят документите си най-късно до 1 юли 2021, тъй като съгласно указанията на ЕОУП на МОН практиката стартира задължително преди датата на държавния изпит. Най-късната дата, на която тези студенти могат да стартират практиката е 12 юли. Практиката трябва да приключи в рамките на 3 месеца.

Студентите магистри, на които предстои защита на дипломна работа могат да се включат в проекта и да предоставят документите си най-късно до 15 юли. Най-късната дата, на която тези студенти могат да стартират практиката е 26 юли. Практиката трябва да приключи в рамките на 3 месеца.
За останалите магистри се спазва обичайният график на предоставяне на договори https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/proekti/tekushti-proekti-po-operativni-programi/ini-mon-tekushti-proekti/proekt-BG05M2OP001-2.013-0001-studentski-praktiki-faza-2-za-proekta/Proekt-BG05M2OP001-2.013-0001-iziskvaniya
График за прием на договори, декларации и служебни бележки
на студентите – 4 курс и магистрите

Студенти/ Дати, съгласно графика за проекта

Дати за прием на документи на студенти, които са вписани в Регистъра на СА

Дати за стартиране на практиката

Четвърти курс – редовно, задочно и дистанционно обучение (с предстоящ държавен изпит в периода 15-17 юли)

21-24 юни 2021 г.

5 юли 2021 г.

28 юни-1 юли 2021 г.

12 юли 2021 г.

Магистри,които ще се явяват на защита на магистърски проект в периода 28-30 юли 2021 г.

21-24 юни 2021 г.

5 юли 2021 г.

28 юни-1 юли

12 юли 2021 г.

5-8 юли 2021 г.

19 юли 2021 г.

12-15 юли 2021 г.

26 юли 2021 г.

Важно за всички студенти: Практиката трябва да приключи до 3 месеца от явяването на държавен изпит или защита на магистърски проект!

За консултации:
Доц. д-р Ваня Григорова, Водещ функционален експерт, тел. 0884353357
Г-жа Димка Генчева, Технически изпълнител, тел. 0885 680168.
ел. поща: praktiki@uni-svishtov.bg