Важно съобщение за студентите от ІІ, ІІІ и ІV курс ОКС „бакалавър“, които не са заплатили семестриалните си такси за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

Уважаеми студенти,
Напомняме на онези от Вас, които към настоящия момент все още не са заплатили семестриалните си такси за обучение за зимен семестър на учебната 2020/2021 година, че могат да сторят това най-късно до 10 работни дни от началото на семестъра.
Студент без заплатена семестриална такса, не може да се запише в съответния семестър и не се допуска до явяване на изпит!
Съгласно чл. 26 (4) от Правилника за организацията на учебния процес в СА „Д. А. Ценов“, за таксите, заплатени след указания срок ще се дължи законна лихва за забава на плащането!
Студентите заплащат дължимите такси по един от изброените начини:
С банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“;
Онлайн заплащане с банкова карта през студентското досие;
С банков превод по сметка на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

По информация на: СА „Д. А. Ценов“ – Свищов