УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ СА В ГОТОВНОСТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Медиа:

На 5 септември в Зала 1 в сградата на Община Свищов се проведе работна среща между общинското ръководство в лицето на д-р Анелия Димитрова-зам. кмет „Управление на европейски проекти и образование“ и г-жа Румяна Кузева-началник отдел „Образование“ и директорите на всички образователни институции, локализирани  на територията на общината. На срещата се представиха мотивирани искания за одобрение на маломерни и слети паралелки, разискваха се въпроси, свързани с реализацията на държавния план прием, броя на паралелките и обхванатите в тях ученици, както и кадровата осигуреност в училищата. Директорите потвърдиха, че материално-техническата база е в много добро състояние, че всеки клас ще учи в класната си стая, както и че са обезпечени в пълнота със задължителната учебна документация, помагала, познавателни книжки и учебници. Гарантираха спазването на изискванията за дезинфекция, като бе дискутирано нивото на готовност, при променена ситуация, училищата да преминат към обучение в електронна среда. Предвид предстоящия зимен сезон на срещата се разискваха въпросите, касаещи сключени договори за доставка на дърва и горива за отопление. Въпреки кризата, Община Свищов гарантира обезпечеността на всички учебни заведения и всяко едно от тях ще може спокойно да извършва своята дейност през отоплителния сезон. Присъстващите обсъдиха и предложените транспортни схеми за извозване на пътуващите ученици от различните населени места, както и столовото хранене с топъл обяд за децата.

В края на работната среща всички директори декларираха готовността на представляваните от тях училища за безпроблемно начало на учебната 2022/2023 година, като стана ясно, че в най-скоро време предстои приключването и на текущия ремонт на санитарните помещения в ДГ „Чиполино“, която също ще има готовност за началото на учебната година след 10 септември.