З А П О В Е Д № 211-РД-01-03

З А П О В Е Д
№ 211-РД-01-03
гр. Свищов, 05.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с т. I.27 и т. III от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка решение на Кризисен щаб при Община Свищов (Протокол № 4/2021 г.), и при отчитане на усложняващата се епидемична обстановка на територията на община Свищов,

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 06.03.2021 г. до 31.03.2021 г., включително, въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Свищов:

1. Да се преустанови функционирането на спортна зала „Септември“ – гр. Свищов и Зала за тенис на Община Свищов.
2. Да се преустанови провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер, при колективните спортове. Изключение се допуска за провеждане на планираните по спортен календар футболни мероприятия от първенството на „В“ републиканска футболна група, без публика.
3. Да се преустанови провеждането на мероприятия (с тренировъчен и състезателен характер) от танцовото, творческото и музикалното изкуство.

Настоящата заповед да се оповести на интернет страницата на Община Свищов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – гр. В. Търново, инж. Стефан Димитров – директор на дирекция „УОМПТЧ“, Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и
председател на Кризисен щаб при община Свищов