З А П О В Е Д № 224-РД-01-03 гр. Свищов, 11.03.2021 г.

З А П О В Е Д
№ 224-РД-01-03
гр. Свищов, 11.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с решение на Областен кризисен щаб – В. Търново (Протокол № ОКД-19-01-00001/11.03.2021 г.), във връзка решение на Кризисен щаб при Община Свищов (Протокол № 5/2021 г.), и при отчитане на усложняващата се епидемична обстановка на територията на община Свищов,

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 15.03.2021 г. до 31.03.2021 г., включително, въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Свищов:

1. Да бъде преустановено присъственото обучение за децата във всички детски градини в гр. Свищов (ДГ „Васил Левски“, ДГ „Васил Левски“ – изнесена група, гр. Свищов, ул. ”Плевенско шосе” №5, ДГ „Чиполино“, ДГ „Калина Малина“, ДГ „Слънчо“, ДГ „Радост“ гр. Свищов).
2. Да бъде преустановено присъственото обучение за учениците от I до XII клас във всички училища в гр. Свищов (СУ „Николай Катранов“, СУ „Димитър Благоев“, СУ „Цветан Радославов“, ОУ „Филип Сакелариевич“, СПГ „Алеко Константинов“, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“).
3. Да бъде преустановено присъственото обучение за всички ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила.
4. За посочения период, чрез директорите на детските градини и училищата, да бъде създадена организация за обучение в електронна среда от разстояние.

Настоящата заповед да се оповести на интернет страницата на Община Свищов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – гр. В. Търново, инж. Стефан Димитров – директор на дирекция „УОМПТЧ“, Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и
председател на Кризисен щаб при община Свищов