З А П О В Е Д № 854-РД-01-03 гр. Свищов, 23.06.2020 г.
Медиа:

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването,
Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшето училище на територията на община Свищов. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшето училище организира обучение и оценяване на студенти, специализанти и докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование, и на територията на висшето училище за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито, могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
3. При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указанията по т. II от заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, дискотеки, нощни заведения, сватби, балове и други масови събирания), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т. ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
6. Поставянето на защитна маска за лице за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички закрити обществени места (лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти и други) е задължително. Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.
7. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
8. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
9. Детските ясли и детските градини на територията на община Свищов функционират при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
II. Тази заповед отменя т. I от заповед № 791-РД-01-03/15.06.2020 г. на кмета на община Свищов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – гр. В. Търново, Анелия Димитрова – зам.-кмет на община Свищов, Илиян Венков – зам.-кмет на община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на кризисен щаб при община Свищов