ЗА П О В Е Д № 1899 РД-01-03 гр. Свищов за изменение и допълнение на Заповед № 1751 РД-01-03/26.11.2020 г
Медиа:

З А П О В Е Д № 1899 РД-01-03 гр. Свищов, 21.12.2020 г.
за изменение и допълнение на Заповед № 1751 РД-01-03/26.11.2020 г

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и при отчитане на усложнената епидемична обстановка на територията на община Свищов,

Н А Р Е Ж Д А М

I. Изменям и допълвам Заповед № 1751 РД-01-03/26.11.2020 г., както следва:
1. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.
2. Създава се т. 1а:
„1а. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.“
3. В т. 2 се създава изречение второ:
„От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки“. 4. Точка 3 се изменя така:
„3. Преустановява се присъственият учебен процес в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, с изключение на провеждането на държавни изпити.“.
5. В т. 4 се създава изречение второ:
„От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра“.
6. Създава се т. 5а:
„5а. От 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли“.
7. В т. 6 се създава изречение второ:
„Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.“.
8. Точка 9 се изменя така:
„9. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.“.
9. Създава се т. 11а:
„11а. Изключение от забраната по т. 11 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа“. 10. Точка 13 се изменя така:
„13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти), с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене в тях“.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – гр. В. Търново, Любомира Петрова – секретар на Община Свищов, Анелия Димитрова – зам.-кмет на Община Свищов, инж. Стефан Димитров – директор на дирекция „УОМПТЧ“ при Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ