ЗАД ВСЯКО УСПЕШНО ДЕТЕ СТОИ ПОДКРЕПАТА НА РОДИТЕЛИТЕ МУ
Медиа:

В рамките на Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родители на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст“ в  СУ „Цветан Радославов“ се реализираха различни инициативи и дейности, съответстващи на тематичните програмни приоритети. Една от конкретните цели на Програмата е фокусирана върху ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното образование и училищното образование и повишаване възпитателния потенциал на семейството. С оглед на това, инициираните от  училището дейности, са ориентирани към засилване на връзката между училището и  родителите, към приобщаване и включване на родителската общност в училищния живот и осигуряване на средства за мотивация, способстващи за нормалното протичане на образователния процес и активното участие на децата в него.

Като част от проектното изпълнение, през месец Септември 2021 г. ,  се проведе информационна кампания, насочена към  родители на тема „Моето дете е ученик – как да се подготвим за учебната година“.  Сред целевата аудитория  се разпространиха  цветни информационни брошури и родители и ученици се запознаха както с правата, задълженията и отговорностите си към училището, така и с основните стъпки при осигуряване на сигурна онлайн среда и използването на безопасен Интернет. Педагогическият съветник г-жа Марина Милинова даде ценни съвети за това, как да се държат родителите с техните пораснали „непораснали“ деца, как да ги подкрепят с домашните и защо е нужно редовно да посещават родителски срещи.

През месец Ноември, отново в рамките на проектната реализация,  се проведе обучение  на родители на ученици от 5-и до 7-и клас на тема „Да бъдем толерантни,  за да не попадаме в конфликти и да избегнем агресията“. Лекторът, г-н Бисер Милев, психолог в училището, фокусира вниманието на обучаемите върху разпознаване на ранните признаци на прояви на дискриминация и насилие сред децата.

С цел  мултиплициране на добри практики в областта на взаимодействието с родителите и включването им в училищния живот на децата им, в рамките на обхвата на проектните дейности, се реализираха и две други допълнителни инициативи, а именно  „Коледна работилница“- с участие на родители и ученици от 1-и до 4-и клас и „Спортен ден с мама и татко“ – за родители и ученици от 5-и до 7-и клас. А на финала, за всички участници имаше награди – папки, маски, тениски с логото на НП „Заедно за всяко дете“.

Ангажираността към идеята и ентусиазма на учителският екип, училищното ръководство, класните ръководители и възпитатели,  педагогическия съветник и психолог спомогнаха за успешната реализация на дейностите и постигането на оптимални резултати.

Родителите и преподавателите, участвали в проекта, споделиха своето задоволство от наученото по време на организираните дейности и изразиха желание и готовност за включване  в бъдещи инициативи със сходна насоченост.

 

По информация на СУ „Цветан Радославов“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook