Задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца

В Държавен вестник (бр.82 от 18.09.2020 г.) е публикуван ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4 – годишните деца от учебна 2023/2024 г. Съгласно пар.16, в този срок общините следва да създадат необходимите условия за обучението им в съответствие с изискванията на ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му. По решение на общините задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе на тяхна територия и преди този срок. В случай, че Вашата община желае да пристъпи към подобна стъпка, по информация от МОН следва да предприемете следните действия: да осигурите необходимите условия съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие; да приемете съответното решение на общинския съвет (за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца); да изпратите решението до МОН с оглед осигуряване на необходимото финансиране (разликата между стандарта за дете в детска градина и дете в подготвителна група/клас). Позволяваме си да Ви обърнем внимание, че с пар. 2 се правят промени в чл.56 на ЗПУО, според които кметът на общината може да реши задължителното предучилищно образование да се осъществява само в детски градини. Евентуалното решение на ОбС за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца следва да бъде консултирано предварително с родителите, както и да постига възможно най-висок обхват на децата. Съгласно определените от МОН процедури, допълнителното финансиране за задължително предучилищно образование на 4- годишните деца, ще бъде осигурено както следва: за решения на ОбС, влезли в сила до края на 2020 г. – от първо число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на решението; за решения на ОбС, влезли в сила след 31.12.2020 г.– от началото на следващата учебна година(2021/2022). НСОРБ продължава оперативната комуникация с МОН по условията за прилагането и на останалите, засягащи общините промени в ЗПУО – подпомагане заплащането на такси за детски градини от родителите, компенсации за децата, за които не са осигурени места в детските градини и други. На този етап не се планира разработването на подзаконов нормативен акт по реда за подпомагане на родителите при заплащане на такси за детска градина (съгласно промените в ЗПУО, той ще бъде определен с общинските наредби по чл.9 от ЗМДТ)

Източник: НСОРБ