Заповед № 1039 от 13.11.2020 г. на Ректора на Стопанска академия

З А П О В Е Д

№ 1039

гр. Свищов, 13.11.2020 г.

На основание Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министър на здравеопазването, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, чл. 58, ал. 1, т. 1 и 15 от ПДСА във връзка със Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г., във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г. за удължаване на извънредната епидемична обстановка и във връзка със Заповед № 978 от 28.10.2020 година

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Удължавам неприсъствения учебен процес за студентите редовно обучение в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, считано от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. Дотогава поддържането на образователния процес ще бъде неприсъствено дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.

2. Всички изпити за студентите в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, до края на зимния семестър ще се провеждат неприсъствено дистанционно чрез платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на заместник-ректора по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, за сведение и изпълнение.

МБ/ЕП Ректор: /п/

(проф. д-р М. Божинова)