Заповед № 1136 от 22.12.2020 г. на Ректора на Стопанска академия

З А П О В Е Д
№ 1136
гр. Свищов, 22.12.2020 г.

На основание Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с член 32, ал. 1, точка 1 от ЗВО, член 58, ал. 1, точка 1 и 15 от ПДСА, Заповед № РД-01-978 от 28.10.2020 г., Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г. за удължаване на извънредната епидемична обстановка

Н А Р Е Ж Д А М:

Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Удължавам провеждането на неприсъствени онлайн занятия за студентите в редовна форма на обучение до приключваме на зимния семестър на учебната 2020/2021 г.

Удължавам провеждането на неприсъствения учебен процес за студентите редовно и задочно обучение в СА „Д. А. Ценов“ за редовната и поправителната сесия за зимния семестър на студентите редовно обучение неприсъствено дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.

Очните занятия за летния семестър на студентите от ОКС „Бакалавър“ да се проведат неприсъствено дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на заместник-ректора по учебната дейност, на помощник-ректора, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, за сведение и изпълнение.

Ректор: /п/
(проф. д-р М. Божинова)