Заповед № 170 от 05 април 2021 г. на Ректора на Стопанска академия

З А П О В Е Д
№ 170
Свищов, 05 април 2021 година

На основание Заповед РД-01-197/31.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, член 63, ал. 4 и член 63в от Закона за здравето, член 73 от Административнопроцесуалния кодекс по предложение от Главния държавен здравен инспектор, във връзка удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка

Н А Р Е Ж Д А М:

Изпитите през месец април 2021 г., съгласно утвърдения график, със студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (всички форми на обучение) да се проведат онлайн чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.
Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на заместник-ректора по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори и да се публикува на страницата на СА „Д. А. Ценов“.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

Ректор: /п/
(проф. д-р М. Божинова)