Заповед № 25 от 29.01.2021 г. на Ректора на Стопанска академия

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 25
гр. Свищов, 29.01.2021 г.

На основание Заповед РД-01-51/26.01.2021 година на Министъра на здравеопазването, на основание член 63, ал. 4 и член 63в от Закона за здравето, член 73 от Административнопроцесуалния кодекс по предложение от Главния държавен здравен инспектор, във връзка удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, във връзка с член 32, ал. 1, точка 1 от ЗВО и член 58, ал. 1, точка 1 и 15 от ПДСА

Н А Р Е Ж Д А М:

Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, считано от 01.02.2021 година до 30.04.2021 година.
Удължавам провеждането на неприсъствения учебен процес за студентите редовно и задочно обучение в СА „Д. А. Ценов“ за редовната и поправителната сесия за зимния семестър чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.
Очните занятия за летния семестър на студентите от ОКС „бакалавър“ да се провеждат неприсъствено дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.
Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа) или установяване на работно време с променливи граници или работа на смени.
Служителите, предоставящи административни и други услуги на студенти, граждани и организации, да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
Във връзка с извънредната епидемична обстановка възлагам утвърждаване на график за ползване на регламентираните почивки, където е приложимо, прилагането и на други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната дейност при ограничаване контактите на работните места, както и организиране провеждането на противоепидемичните мерки в работните помещения, както следва:
редовно проветряване на работните помещения по десет минути на всеки час и дезинфекция;
недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни симптоми (кашлица, затруднено дишане и други);
инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на дезифектанти на входовете на обектите;
организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 метра, а при невъзможност – носене на защитни маски за лице.
Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на заместник-ректора по учебната дейност, на помощник-ректора, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

Ректор: /п/
(проф. д-р М. Божинова)