Заповед № 717 от 28.08.2020 г. на Ректора на Стопанска академия

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

 

З А П О В Е Д
 717
гр. Свищов, 28.08.2020 г.
На основание член 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, член  58, ал. 1, т.1 и 15 от ПДСА и удължаването до 30 септември 2020 година срока на действието на заповед № РД-19-214/12.06.2020 година на Министъра на здравеопазването и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Учебните занятия със студентите в задочна и редовна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2020/2021 година да се провеждат присъствено по определения график. В случай, че това е невъзможно, по изключение разрешавам провеждането на образователния процес да бъде дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.

2. Всички учебни занятия да се провеждат при заетост 30% от аудиторните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 метра между студентите. Допускат се само студенти с маски, като при влизане в учебните сгради всички студенти задължително дезинфекцират ръцете си. В зоните в коридорите и пред аудиториите не се позволява струпване на студенти и се спазва дистанция от 1,5 метра. При необходимост студентите изчакват извън сградите.

3. При подходящи условия в аудиториите да се работи при отворени прозорци. При невъзможност, да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час.

4. Забранявам всякакви командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина до 30.09.2020 година включително.

5. Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина.

6. До 30 септември забранявам достъпа на външни посетители до сградите на Академията, освен преподаватели, докторанти, студенти и служители на Академията. В случай на неотложна необходимост външни лица могат да бъдат допускани до сградите на Академията, след като получат потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.

7. Забранявам храненето на външни за Академията лица в студентския и преподавателския столове.

8. Във връзка с присъственото провеждане на учебните занятия възлагам на помощник-ректора да създаде организация за спазване на противоепидемичните мерки.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на помощник-ректора, заместник-ректора по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

 

                                                                                                               Ректор:          /п/
                                                                                                                            (проф. д-р М. Божинова)