Заповед № 74 от 01.03.2021 г. на Ректора на Стопанска академия

Заповед № 74 от 01.03.2021 г. на Ректора на Стопанска академия
01.03.2021 г.
З А П О В Е Д

№ 74

гр. Свищов, 01.03.2021 година

На основание Заповед РД-01-51/26.01.2021година, изменена и допълнена със Заповед РД-01-98/14.02.2021 година, на Министъра на здравеопазването, член 63, ал. 4 и член 63в от Закона за здравето, член 73 от Административнопроцесуалния кодекс по предложение от Главния държавен здравен инспектор, във връзка удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, във връзка с член 32, ал. 1, точка 1 от ЗВО и член 58, ал. 1, точка 1 и 15 от ПДСА

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 08.03.2021 година до 30.04.2021 година, удължавам неприсъствения учебен процес за студентите редовно обучение в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов за летния семестър на учебната 2020/2021 година. Дотогава поддържането на образователния процес ще бъде неприсъствено, дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.

Допускам на 12.03.2021 година присъственото провеждане на защита на дипломни работи на студентите от ОКС „магистър“ при спазване на противоепидемичните мерки, както следва:

редовно проветряване на аудиториите по десет минути на всеки час и дезинфекция;
недопускане до аудиториите на лица с прояви на остри респираторни симптоми (кашлица, затруднено дишане и други);
осигуряване на дезинфектанти на входовете на обектите;
организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 метра и носене на защитни маски за лице.
Заповедта влиза в сила от 01.03.2021 година.01.03.2021 година.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на заместник-ректора по учебната дейност, на помощник-ректора, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори за изпълнение на мерките и да се публикува на интернет страницата на СА „Д. А. Ценов“.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

Ректор: /п/
(проф. д-р М. Божинова)