Заповед № 868 от 30.09.2020 г. на Ректора на Стопанска академия

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 868
град Свищов, 30.09.2020 г.

На основание член 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, член 58, ал. 1, т.1 и 15 от ПДСА, във връзка с Решение на Министерския съвет от 23.09.2020 година за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 октомври 2020 година до 30 ноември 2020 година и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Н А Р Е Ж Д А М:
Учебните занятия със студентите в задочна и редовна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2020/2021 година да се провеждат присъствено по определения график. В случай че това е невъзможно, по изключение разрешавам провеждането на образователния процес да бъде дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“

https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/zapoved-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-868-ot-30092020-g-na-rektora-na-stopanska-akademiya.

2. Всички учебни занятия да се провеждат при заетост 30% от аудиторните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 метра между студентите. Допускат се само студенти с маски, като при влизане в учебните сгради всички студенти задължително дезинфекцират ръцете си. В зоните в коридорите и пред аудиториите не се позволява струпване на студенти и се спазва дистанция от 1,5 метра. При необходимост студентите изчакват извън сградите.
При провеждане на учебни занятия да се извършва задължително проветряване на аудиториите по десет минути на всеки час.
Да не се провеждат масови изяви в СА „Д. А. Ценов“, включително конференции, дискусии, публични лекции, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети, събрания до 30.11.2020 г. включително. В случай, че не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство при заетост 30% от местата, като се осигури дистанция от минимум 1,5 метра между участниците.
Забранявам всякакви командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина до 30.11.2020 година включително.
Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина.
До 30 ноември забранявам достъпа на външни посетители до сградите на Академията освен преподаватели, докторанти, студенти и служители на Академията. В случай на неотложна необходимост външни лица могат да бъдат допускани до сградите на Академията, след като получат потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.
За срок до 30.11.2020 година забранявам достъпа на външни лица в преподавателския и студентския стол.
Във връзка с присъственото провеждане на учебните занятия възлагам на помощник-ректора да създаде организация за спазване на противоепидемичните мерки.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на помощник-ректора, заместник-ректора по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

Ректор: /п/
(проф. д-р М. Божинова)

Източник: СА „Д. А. Ценов“