ЗАПОВЕД № 968 РД-01-03/ 07.09.2022 г. на кмета на Община Свищов
Медиа:

ЗАПОВЕД

№ 968 РД-01-03/ 07.09.2022 г.

На основание чл.44, ал.1 т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с режима на работа на ДГ „Чиполино“ гр. Свищов

 

ИЗМЕНЯМ:

 

Моя заповед с № 953 РД-01-03/01.09.2022 г., както следва:

 

Изменям- Функционирането на групите от детска градина „Чиполино“ гр. Свищов да се осъществява в други детски градини за периода от 05.09.2022 г. до 14.09.2022 г. включително.

В останалата част Заповедта остава непроменена.

Копие от заповедта да се връчи на директорите на детските заведения.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Свищов и да се постави на видно място в детската градина.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Румяна Кузева – началник отдел „Образование“.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Кмет на Община Свищов