Заповед № 978 от 28.10.2020 г. на Ректора на Стопанска академия

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 978
гр. Свищов, 28.10.2020 г.

На основание Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министър на здравеопазването, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО,, чл. 58, ал. 1, т. 1 и 15 от ПДСА във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г. за удължаване на извънредната епидемична обстановка

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, считано от 29.10.2020 г. до 30.11.2020 г.
Преустановява се присъственият учебен процес в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, считано от 29.10.2020 г. до 13.11.2020 г., за студентите редовно обучение.
Дотогава поддържането на образователния процес ще бъде неприсъствено дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.
Изпитните сесии на задочните студенти, считано от 31.10.2020 г. до 19.12.2020 г., ще се провеждат дистанционно в платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.
Да се преустановят всички масови изяви, провеждани в СА „Д. А. Ценов“, включително конференции, дискусии, публични лекции, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети, събрания и др. Неотложните решения на катедрените и факултетните съвети да се гласуват електронно.
Препоръчвам отлагането на планираните мероприятия за срок не по-ранен от края на месец ноември 2020 г. Събитията, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.
Забранявам всякакви служебни командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина.
Забранявам храненето в студентския стол, считано от 29.10.2020 г. до 14.11.2020 г. Домакин/Управител студентски стол да подаде график до 29.10.2020 г. в отдел Деловодно и административно обслужване за присъствената работа на персонал за поддържане на дейността на звеното, в частта, осигуряваща обедното хранене в преподавателската столова.
Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина.
Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на помощник-ректора, заместник-ректора по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

Източник: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ