ЗАПОВЕД №21-РД-01-03/11.01.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Медиа:

ЗАПОВЕД №21-РД-01-03

 

гр. Свищов, 11.01.2022 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; на основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че предучилищното образование освен от детските градини, може да се осъществява и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие, а за децата на 4- годишна възраст – само когато в населеното място няма детска градина. Във връзка с чл.56, ал.3 от ЗПУО

 

НАРЕЖДАМ:

 

Задължителното предучилищно образование за децата на 4 и 5-годишна възраст на територията на община Свищов да се осъществява само от детските градини от учебната 2022/2023г.

 

Препис от заповедта да се връчи на директорите на детските градини и училищата на територията на община Свищов.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кузева – началник-отдел „Образование“.

 

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Кмет на Община Свищов