Заповед №282 от 19.05.2021 г. на Ректора на Стопанска академия

З А П О В Е Д
№ 282
гр. Свищов, 19.05.2021 г.
На основание Заповед № РД-01-355/18.05.2021 година на Министъра на здравеопазването за изменение на на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 година, изменена със Заповед № РД-01- 285 от 5.05.2021 година, член 61, ал. 2, член 63, ал. 4, 6 и 11 и член 63в от Закона за здравето, член 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 година за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и във връзка с член 32, ал. 1, точка 1 от ЗВО и член 58, ал. 1, точка 1 и 15 от ПДСА

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 25.05.2021 година, възстановявам присъственото провеждане на учебния процес за студентите редовно обучение в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов през летния семестър на учебната 2020/2021 година при спазване на противоепидемичните мерки, както следва:
използване на не повече от 50% от местата в аудиториите, в които се провеждат учебните занятия;
спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 метра и носене на защитни маски за лице;
редовно проветряване на аудиториите по десет минути на всеки час и дезинфекция;
недопускане до аудиториите на лица с прояви на остри респираторни симптоми (кашлица, затруднено дишане и други);
осигуряване на дезифектанти на входовете на обектите.

Заповедта влиза в сила от 19.05.2021 година.
Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на заместник-ректора по учебната дейност, на помощник-ректора, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори за изпълнение на мерките и да се публикува на интернет страницата на СА „Д. А. Ценов“.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

Ректор: /п/
(проф. д-р М. Божинова)