ЗАПОВЕД ДГ „ЧИПОЛИНО“/ 25.06.2021 г.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧИПОЛИНО“ — гр. СВИЩОВ

3 А П О В Е Д № 1 9 6 / 2 5 . 0 6 . 2 0 2 1 г .

На основание: Заповед № 800 РД 01-03/ 25.06.2021г. на кмета на община Свищов във връзка със заповед № 674 РД 01-03/28.05.2021г. на кмета на община Свищов и становище № 07-147-2/21.06.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

Р А 3 Р Е Ш А В А М :

Организирането на една дежурна rpyпa — детска градина и една дежурна гpyпa – детска ясла в ДГ „Чиполино“ при смесване на деца от различни групи за ясла и градина през летния сезон.
Дейността на работещите ДГ „Чиполино“ следва да се осъществява при стриктно спазване изискванията за дезинфекция, проветряване и прием на децата, съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 г. в условия на COVID-19 и нормативните актове в областта – Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите за сведение, изпълнение и поета отговорност срещу подпис.
Учителите и медицинските сестри по групи да запознаят своевременно родителите за организацията на работа през летния период в детската градина. Заповедта да бъде поставена на видно място на фасадата на детската градина и публикувана на страницата на детската градина във Фейсбук.
Копие от заповедта да се публикува на сайта на отдел „Образование“. Контрол по изпълнението й възлагам а медицинска сестра в кабинет Цветанка Маринова.

Директор ДГ „Чиполино“ — Б. Цонова Приел заповедта – м. с. Ц. Маринова

„Образование“- Свищов

zapoved№196„>zapoved№196