ЗАПОВЕД

№ 1880РД-01-03/ 31.12.2021 г.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 2 от  ЗМСМА, чл. 53, чл. 54, чл. 55 и чл. 56 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

ОПРЕДЕЛЯМ :

I. Средна месечна посещаемост за децата от детските градини на територията на община Свищов, както следва:

  1. В яслени групи – минимум 10 деца;
  2. В групи до 12 деца(в малки населени места) – минимум 6 деца в група;
  3. В групи до 20 деца – минимум 12 деца в група;
  4. В групи до 26 деца – минимум 14 деца в група.

II. При по- малък брой деца от посочените, групите се сливат, ако броят им не надвишава максималния брой по стандарт.

III. За детските градини на територията на община Свищов при численост по- малка от 5 деца в група, директорът на детската градина е в правото си да:

1. За изнесените групи в малките населени места:

    • да преустанови временно работата на детската градина, след съгласуване с отдел „Образование“ към Община Свищов;
    • да организира транспорт за децата от трета и четвърта подготвителни групи до най-близкото населено място или по избор на родителите.

2. За детските градини намиращи се в град Свищов:

    • да преустанови временно работата на група и/или цялата  детска градина, след съгласуване с отдел „Образование“ към Община Свищов.

IV. За времето, в което групите са слети, конкретна група е затворена и/или детската градина не работи, персоналът (педагогически и непедагогически), следва да ползва отпуск.

Копие от настоящата заповед да се връчи на директорите на детските заведения и Началник отдел „Образование“ за сведение и изпълнение.

    

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ /п не се чете/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ         

 

Заповед 1880-31.12.2021