З А П О В Е Д

№ 63 –РД-01-03 / 28.01.2022 г.

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 8 и ал.2 от  ЗМСМА, чл. 29, чл.31 и чл. 63 от Закон за здравето, в изпълнение на въведените противоепидемични мерки на територията на страната, в изпълнение на Насоки за работа на детските градини през учебната 2021-2022 г. в условията на COVID-19 на МОН и в изпълнение на решение на Кризисен щаб при Община Свищов (Протокол №1/28.01.2022 г.), като взех предвид високият брой заболели деца и служители в детските градини и усложнената епидемична обстановка на територията на община Свищов

 НАРЕЖДАМ :

             Считано от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. включително, да бъде преустановена дейността на детските градини на територията на община Свищов.

Присъствените занятия в детските градини на територията на община Свищов да бъдат възобновени на 07.02.2022 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на детските градини за сведение и изпълнение, както и да се оповести на интернет страниците на Община Свищов и отдел „Образование“.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кузева – началник отдел „Образование“.

При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ      

 

Заповед № 63 –РД-01-03 / 28.01.2022 г.