З А П О В Е Д

 73-РД-01-03 / 03.02.2022 г.

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 8 и ал.2 от  ЗМСМА, чл. 29, чл.31 и чл. 63 от Закон за здравето, в изпълнение на въведените противоепидемични мерки на територията на страната, в изпълнение на Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19 на МОН, като взех предвид високият брой заболели служители, както и такива поставени под карантина и невъзможността да се обезпечи работния процес с необходимия брой персонал

НАРЕЖДАМ :

 Считано от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително, да бъде преустановена дейността на следните детски градини:

    • ДГ „Слънчо” гр. Свищов, намираща се на ул. „Черни връх” № 68,
    • ДГ „Чиполино“ гр. Свищов, намираща се на ул. „Трети март“ № 93 А
    • ДГ „Васил Левски“ гр. Свищов, намираща се на ул. „Георги Владикин“№3

Присъствените занятия в детските градини да бъдат възобновени на 14.02.2022 г.

          Служителите, които не ползват отпуск по болест или отпуск поради поставяне под карантина, удостоверен с болничен лист, да ползват служебен отпуск, предвиден в КТД и на основание чл. 161, ал.1 от КТ.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица и служители за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г- жа Анелия Димитрова- Заместник- кмет УЕПО. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

 

Заповед № 73-РД-01-03 / 03.02.2022 г.