ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА НЯКОИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СНИЩОВот 02.04.2021 г.

ОТНОСНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА НЯКОИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СНИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 408-РД-01-03
гр. Свищов, 02.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с решение на Кризисен щаб при Община Свищов (Протокол № 8/2021 г.), и при отчитане на усложняващата се епидемична обстановка на територията на община Свищов,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. До 09.04.2021 г., включително се преустановяват посещенията за децата в изнесена група в с. Българско Сливово към детска градина „Калина Малина“ гр. Свищов и изнесена група „Дъга“ – с. Морава към детска градина „Зорница“ – с. Ореш.
2. До 16.04.2021 г., включително се преустановяват посещенията за децата в изнесена група в с. Драгомирово към детска градина „Зорница“ – с. Ореш.
3. До 19.04.2021 г., включително се преустановяват посещенията за децата в изнесена група в с. Козловец към детска градина „Радост“ – с. Царевец.

Настоящата заповед да се оповести на интернет страницата на Община Свищов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Румяна Кузева – началник отдел “Образование“, Община Свищов.

ИВАН ШОПОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, съгл. Заповед № 281 РД-01-03/22.03.2021 г.

zapoved 408-rd-01-03 ot 02.04.2021 g.