ЗАПОВЕД ОТ МЗ_08.04.2021 Г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския
съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския
съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение
№ 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от
28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение
№ 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен
здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.:
1. Възобновява се присъственият учебен процес за:
а) учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно
образование;
б) учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни
увреждания;
в) учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки,
които са единствени в съответния клас на училището;
г) учениците от пети до дванадесети клас, извън тези по буква „в“, при спазване на
следния график:
аа) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10
клас;
бб) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12
клас.
2. Извън графика по т. 1, буква „г“ се допуска и присъственото провеждане на:
а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба №
11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически
изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от
разстояние в електронна среда;
в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно
място в предприятие или на територията на съответното училище;
г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна
среда.
3. Дейностите по т. 1 и 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство
на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на
системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в
условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на
образованието и науката. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от
разстояние за учениците по т. 1, буква „г“ се взема от министъра на образованието и науката
при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни
дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна
и извънучилищна среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас.
5. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с
изключение на провеждането на:
а) практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и
докторанти;
б) семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат
проведени в електронна среда, при използване на не повече от 30% от капацитета на
помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5
м. и носене на защитни маски за лице;
в) държавни изпити и защити на дипломни работи.
6. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,
образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически
и физически лица. Изключение се допуска по отношение на присъствените занятия за деца
до четвърти клас, както и по отношение на провеждането на практически занятия и изпити,
които не могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда.
7. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи
организирани групови услуги за деца.
8. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,
семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в
присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите и изпитите, провеждани по реда на
Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния
състав в Република България и други специални закони. Конкурсите и изпитите се
организират при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се
провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни
маски за лице от всички участници.
9. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри,
циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от
танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от
30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.,
носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали,
театри, циркови представления и други сценични прояви).
10. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен
характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
11. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и
състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст.
Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации.
Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.
12. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и
комплекси се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на
физическа дистанция от най-малко 1.5 м.
13. Посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване
балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и
таласотерапевтични центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета
им.
14. До 28.04.2021 г. се преустановяват посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано
барове, бар-вариете и нощни барове. От 29.04.2021 г. посещенията в дискотеки, бар-клубове,
пиано барове, бар-вариете и нощни барове се допускат при използване на не повече от 50%
от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.
15. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от
Закона за туризма, извън тези по т. 14, се допускат при използване на не повече от 50% от
капацитета им, ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа и носене на
защитни маски за лице от персонала.
16. До 15.04.2021 г. се преустановяват посещенията в игралните зали и казина. От
16.04.2021 г. посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече
от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице.
17. До 15.04.2021 г. се преустановяват посещенията на търговските центрове
(представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и
други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за
хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините,
фитнес центровете, банките, застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски
услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори,
доставчиците на съобщителни и комунални услуги, услуги по химическо чистене,
автосервизите, автомивките и центровете по т. 13 (при използване на не повече от 30% от
капацитета им) в тях. Посещенията на заведенията за хранене и развлечения по смисъла на
чл. 124 от Закона за туризма, извън тези по т. 14, намиращи се на територията на търговски
центрове се допускат при условията на т. 15.
18. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с
организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти
в страната.
19. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и
чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на
клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
20. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно
движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите
и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
21. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на
работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа),
където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
22. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица
под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
23. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за
болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната
не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
24. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни
лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените
противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със
заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените
противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за
контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
25. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат
при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от
26.01.2021 г.
26. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да
предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като
усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед
и на Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.
27. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция
по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и
развлечения, контролирани от агенцията.
28. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване
на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.
29. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна
администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално
използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат
необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на
територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на
необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.
II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след
съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед
мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им.
Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.
III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените
мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата
на съответната община.
IV. Заповед № РД-01-197 от 31.03.2021 г. се отменя.
V. Заповедта влиза в сила от 12.04.2021 г.
VI. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на
областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата
на Министерство на здравеопазването.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8.4.2021 г.
X Костадин Ангелов
zapoved-rd-01-220-08-04-2021