ЗАПОВЕД ОТНОСНО ГРАФИК ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА С ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ
Медиа:

З А П О В Е Д

№ 398-РД-01-03/ 11.05.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с ремонти на детските градини в община Свищов, почистване и подготовка на помещенията за новата учебна година и с правото на ползване на годишния платен отпуск от персонала, зает в образованието

Н А Р Е Ж Д А М:

Определям график за преустановяване на работата с деца в детските

заведения, както следва:

ДГ „Васил Левски”– изнесена група на ул. „Плевенско шосе“ №5, ДГ „Слънчо”, ДГ „Радост” и ДГ „Зорница“ с. Ореш и прилежащите към нея изнесени групи в с. Морава, с. Овча могила и с. Драгомирово , считано от 01 юли до 31 юли 2023 година / вкл./

ДГ „Чиполино” , ДГ „Калина Малина“, ДГ „Васил Левски“ и ДГ „Радост“ с. Царевец и прилежащите към нея изнесени групи в с. Козловец, с. Алеково и с. Хаджидимитрово, считано от 01 август до 31 август 2023 година /вкл./

Млечна кухня – считано от 01 август до 31 август 2023 година /вкл./

Директорите на детските градини, в които ще се извършва основен ремонт, да подготвят програма с мерки за съхраняване и опазване на имуществото, почистване на ремонтираните помещения и подготовка за новия прием на децата. При необходимост, да изготвят график за дежурствата на персонала, съобразен с режима на работа на фирмата – изпълнител.

Копие от заповедта да се връчи на директорите на детските заведения, на фирмите – изпълнители на ремонтните дейности и на кметовете на населените места в община Свищов.

Със заповедта да бъдат запознати всички родители, с цел планиране на годишните отпуски.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кузева – Началник отдел „Образование”.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Кмет на Община Свищов