Заповед относно изготвен график за преустановяване на работата с деца в детските заведения през летните месеци
Медиа:

З А П О В Е Д

№ 534 РД-01-03 / 08.06.2022 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с ремонти на детските градини в община Свищов, почистване и подготовка на помещенията за новата учебна година и с правото на ползване на годишния платен отпуск от персонала, зает в образованието

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

  1. Определям график за преустановяване на работата с деца в детските

заведения, както следва:

 

  • ДГ „Чиполино” , ДГ „Калина Малина“ и ДГ „Васил Левски“, считано от 01 юли до 31 юли 2022 година / вкл./

 

  • ДГ „Васил Левски”– изнесена група на ул. „Плевенско шосе“ №5, ДГ „Слънчо” и ДГ „Радост”, считано от 01 август до 31 август 2022 година /вкл./

 

  • За детските градини и филиалите в селата на територията на общината, считано от 01 август до 31 август 2022 година /вкл./

 

  • Млечна кухня – считано от 01 август до 31 август 2022 година /вкл./

 

 

 

  1. Директорите на детските градини, в които ще се  извършва  основен ремонт, да подготвят програма с мерки за съхраняване и опазване на имуществото, почистване на ремонтираните помещения и подготовка за новия прием на децата. При необходимост, да изготвят график за дежурствата на персонала, съобразен с режима на работа на фирмата – изпълнител.

 

Копие от заповедта да се връчи на директорите на детските заведения, на фирмите – изпълнители на ремонтните дейности и на кметовете на населените места в община Свищов.

 

Със заповедта да бъдат запознати всички родители, с цел планиране на  годишните отпуски.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кузева  – Началник отдел „Образование”.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Кмет на Община Свищов