16 УЧИТЕЛИ ОТ СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ С МИСИЯ ДА ИНФОРМИРАТ И ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕФЕКТИТЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ
Медиа:

В периода 13-15 юли в гр. Поморие, 16 педагози от СУ „Цветан Радославов“ преминаха обучение от Института за прогресивно образование в рамките на проект „Променяме се с климата“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Обучителните програми са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение. Това ще даде възможност на нашите ученици да обсъждат и преразглеждат концепции и да оценяват идеи, които надхвърлят границите на отделните учебни дисциплини, като по този начин се формират умения за учене и разбиране. Още от септември Радославовци ще бъдат обхванати в редица дейности, основани на концепцията за учене чрез преживяване и опит – работи се с естествената експертиза на всеки участник, със знанията, емоциите и ценностите на участниците. Редуването на теоретична с практическа работа ще осигури възможност за упражняване и прилагане на придобитите знания, за развиване на творческото мислене, мотивация за екипна работа и прилагане на иновации в процеса на организиране на ученето.

„Променяме се с климата“ е партньорски проект с участието на 10 организации – 7 училища от цялата страна, 2 български и 1 норвежка нестопански организации. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“. Ние вярваме, че темите за климата са интересни и вдъхновяващи за учениците, защото насочват вниманието към бъдещето и към това, с което всеки един поотделно и всички заедно можем да допринесем за смекчаване на ефекта на климатичните промени върху всички аспекти на човешкия живот!

 

По информация на СУ „Цветан Радославов“