300 ЛЕВА ПОЛУЧАВА  ВСЯКО ДЕТЕ, ЗАПИСАНО В ПЪРВИ ИЛИ ОСМИ КЛАС
Медиа:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/2023 г.

Получаването на средствата не е обвързано с подоходен критерий. Изплаща се на два транша – 50% от размера след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

За изплащане на втория транш от помощта не е необходимо родителите да представят допълнителни документи.

Срокове

Заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи и в осми клас, се подават след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Условия за отпускане

За да получат средствата, децата трябва да са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, отглеждащ детето.

Къде се подават заявленията

Помощта се отпуска след подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес заявление декларация по образец. Към заявлението се прилагат следните документи, при положение че дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път:
– удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявленията се подават по един от следните начини:

– лично в дирекция „Социално подпомагане“, като се прилага лична карта (за справка);
– чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението трябва да е в оригинал;
– чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален Идентификационен Код (ПИК) на НОИ или квалифициран електронен подпис;
– на електронния адрес на съответната дирекция „Социално подпомагане“, без електронен подпис.

Формулярите

Формуляри на заявленията за отпускане на тези средства могат да бъдат получени на място в дирекция „Социално подпомагане“ или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Важно за родителите

Родителите трябва да знаят, че отпуснатите еднократни помощи подлежат на възстановяване, ако:

– детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
– ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
– ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook