Безплатен транспорт на деца и ученици при преустановен учебен процес

Постановлението на Министерския съвет № 262 от 17 септември 2020 г. урежда изплащането на част от разходите за безплатен транспорт на децата и учениците в условията на преустановен учебен процес. Параграф 2а гласи: При извънредни обстоятелства, при които присъственият образователен процес през учебната 2020/2021 г. в детските градини и училищата е преустановен, се отпускат средства за условно постоянни разходи в размер до 60 на сто от заявените суми за периода на преустановяване на учебния процес при превоз за собствена сметка
и в размер до 50 на сто от заявените суми за периода на преустановяване на учебния процес при специализиран автомобилен превоз. Обърнете внимание, че регламентите влизат в сила от учебна 2020/2021 г., т.е. няма да се покриват натрупани до момента разходи за транспорт в периода на извънредно положение.

Източник: НСОРБ