БНБ обявява конкурс за стипендианти за 2021 година

• Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“.
• Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).
Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър”, в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
3. Студентите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър”:
– след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
– без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);
4. Да не са служители на БНБ;
5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.
6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“ и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на ОНС „доктор“.

Необходими документи за кандидатстване на студентите-магистри и докторантите:
1. Мотивационно писмо;
2. Автобиография (при докторантите автобиографията да бъде с акцент върху научната активност на кандидата, например с информация за публикувани статии, участия в конференции и семинари, подготвени и представени реферати);
3. За студентите-магистри – документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:
диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“; или
документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“;
4. За докторантите – документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС „доктор”;
Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация тук.
5. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:
За студентите – магистри: „Икономически ефекти от демографските развития в България“;
За докторантите: „Имат ли правителствата бюджетно ограничение?“.
6. Декларация по образец;
7. Съгласие за обработване на лични данни по образец.

Подаване на документите:
Документите на кандидатите се подават до 13 декември 2020 г. включително на електронна поща: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат в PDF формат

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

Източник: СА „Димитър Апостолов Ценов“