ДГ “ЧИПОЛИНО” Е С ФИНАНСИРАН  ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”
Медиа:

ДГ „Чиполино“ е сред одобрените бенефициенти, които ще изпълняват проекти, финансирани по НП  „Заедно за всяко дете“,   Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. Ангажирането на родителите и на другите членове на семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и повишаване на възпитателния потенциал и здравната култура на семейството е сред основните цели на Програмата.

В унисон с посочената програмна цел, проектните дейности са насочени към привличането и активното включване  на родителите при изпълнението на следните инициативи:

  • Изложба „Есенна украса“ с изделия  изработени от  децата и родителите,  подредена със съдействието на Художествена галерия “Николай Павлович”;
  • Дни на отворените врати;
  • Театрално представление  с участие на учители и родители;
  • Обогатяване на Детска библиотека “Чиполино” и придобиване знания за библиотечното дело;
  • Тренинг с родители „Развитие на децата в предучилищна възраст – сътрудничество между учители, родители и логопед“;
  • „Имам здрави зъбки!“ – игрова ситуация организирана за децата и информационна кампания по темата за устната хигиена.

Ще бъдем заедно за всяко дете!

 


Национална програма  „Заедно за всяко дете“  е разработена в съответствие с приоритетна област 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).  Подробна информация за Програмата е достъпна на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.