ДГ „Чиполино“ е сред одобрените за работа по модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищно и училищно образование“ на НП „Заедно за всяко дете“
Медиа:

ДГ „Чиполино“, гр.Свищов е сред одобрените за работа по модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищно и училищно образование“ на Националната програма „Заедно за всяко дете“ . За осъществяване на целите по проекта детската градина ще си партнира със служители на РПУ – гр.Свищов, РСПБЗН и СУ „Д.Благоев“. Дейностите по проекта стартираха с началото на учебната година.

Допустимите дейности по програмата са:
Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата;
• Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.;
• Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.;
• Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.