ДИРЕКТОРЪТ НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ГР. СВИЩОВ Г-ЖА ЦВЕТАНКА КИРОВА Е ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА 2022!
Медиа:

Управителният съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) – Модерните лидери в образованието, награди г-жа Цветанка Кирова за „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА 2022″ ! Критериите, по които СРСНПБ са я номинирали са доказано изпълнение на функциите, отговорностите, задълженията и резултатите от дейността на директора за периода до 2 календарни години –  настоящата и предходната. Наградата е за осигурена безопасна среда в училище, за организиране на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка; за прилагане на ефективни политики за постигане и поддържане на високи образователни резултати, в това число при ОРЕС; за повишаване доверието на общността към училищния екип и образователната система на регионално и национално ниво; за прилагане на ефективни модели за взаимодействие с родителите и превръщането им на партньори на институцията; за мотивиране на педагогическите специалисти да прилагат иновации в образователния процес!

Честито, г-жо Кирова! С пожелание да сте все така вдъхновяващ, мотивиращ и успяващ лидер!

 

По информация на СУ „Димитър Благоев!