Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“
Медиа:

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. Изследователят  може  да  е  от всякаква националност.  Не  се  прилагат  възрастови ограничения. Изследователят  трябва  да  се  премести  или  да  се  е  преместил  от  друга  страна  на територията на България, където се намира бенефициентът. Изследователят не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (работа, проучвания и т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките на трите години непосредствено  преди  крайния  срок  на  кандидатстване.            

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2020 година е 880 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел. Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от тези области попада темата на изследването им:

  • Химия (CHE)
  • Обществени и хуманитарни науки (SOC)
  • Икономически науки (ECO)
  • Информатика и инженерни науки (ENG)
  • Околна среда и науки за Земята (ENV)
  • Науки за живота (LIF)
  • Математика (MAT)
  • Физика (PHY)

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 05.10.2020 г. 

Предложения, подадени в „Хоризонт 2020“ MSCA Individual Fellowships-Standard European Fellowships Calls: MSCA-IF-EF-ST с българска приемаща организация (висше училище/в т.ч. и военно образователни институции/или научна организация) или Мария-Склодовска Кюри –Индивидуално финансиране –Реинтеграционен грант MSCA-IF-EF-RI, подадени в периода от последните три процедури преди процедурата по националната програма, които са получили оценка от 80% и нагоре, но не са получили финансиране от ЕК, могат да бъдат подавани в настоящата процедура. Ако такова предложение е представено в настоящата покана и отговаря на критериите за допустимост и приемливост съгласно процедурата, описана в раздел 6.2 на Специфичните насоки на програмата, предложението се финансира директно, без да бъде разглеждано от съответния панел. Срокът на изпълнение съвпада със срока, зададен в нефинансираното предложение, но не повече от 24 месеца.

Препоръчително е потенциалните кандидати за стипендията да се свържат предварително с перспективни учени от българска научна институция, които биха могли да бъдат супервайзъри на проекта.