ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ

През м. Март се проведе поредната представителна изява на клуб „Информационни технологии в счетоводството“. На нея бе представен и обсъден Годишният финансов отчет на учебното предприятие, за чиято дейност участниците от клуба организираха и осъществиха текущо счетоводно отчитане през изминалите месеци на отчетната 2020 г. В рамките на часа бяха разисквани и други актуални проблеми във връзка с годишното счетоводно приключване:

Изискването за подаване на информация към единната електронна система на НАП и НСИ;
Облекчените изисквания относно съставянето и представянето на годишния финансов отчет на определени категории предприятия по Закона за счетоводството – микропредприятията /чийто отчет може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите /и малките предприятия /съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение/, както и възможността предприятията да изберат да съставят пълния комплект финансови отчети;
Изискването за нефинансовите предприятия, съставящи баланс да подадат своя отчет задължително с електронен подпис;
Възможността за ЕТ да подадат информацията с ПИК;
Необходимостта от независим финансов одит на определени категории предприятия.
Бяха коментирани и новите срокове за подаване на информация поради Ковид кризата. За всички предприятия срокът е удължен – 30 юни 2021 г.

Генерираните в „Микроинвест Делта Про“ отчетни справки, съгласно Национален стандарт за представяне на финасовите отчети за малки и средни предприятия №1 – Представяне на финансови отчети и в изискуемия от Националния статистически институт формат могат да бъдат прегледани тук.

CC-1-ReportBook-merged

По информация на: ПДТГ „Д.Хадживасилев“