ИЗВЪНРЕДНА ГОДИШНА ПРИСЪСТВЕНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
Медиа:
Уважаеми студенти, 
На основание актуализиран график на учебния процес за уч. 2019/2020 г. (ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“) с Решения № 5/09.06.2020 г. на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, се организира извънредна годишна присъствена изпитна сесия в периода 09.07. – 12.07.2020 г. за следните категории студенти:
  • ОКС „бакалавър“ – I курс (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение);
  • ОКС „бакалавър“ – II и III курс (редовна и задочна форма на обучение), вкл. втора специалност;
  • ОКС „магистър“ – прием октомври 2019, (неикономисти) и (професионални бакалаври), първа учебна година;
  • ОКС „магистър“ – прием март 2020, (икономисти).
По време на извънредната годишна изпитна сесия, студентите ще имат възможност да положат невзети изпити от текущия и от минали семестри.
За изпити от летен семестър на уч. 2019/2020 г. не се подават заявления и не се дължи такса.
За изпити от минали семестри е необходимо да подадете заявление чрез студентско досие или във Фронт офис „Обслужване на студенти“ до 05.07.2020 г. и да заплатите такса за всеки заявен индивидуален протокол не по-късно от 07.07.2020 г.
Подробен изпитен график очаквайте във Вашето студентско досие на сайта на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в раздел ИЗПИТИ
По информация на: СА „Д. А. Ценов“ – Свищов