Научна сесия „Потенциалът за конвергенция между знанието и икономиката през 21 век – проблеми и предизвикателства

На 23.02.2021 г. от 13:30 ч. се проведе Научна сесия „Потенциалът за конвергенция между знанието и икономиката през 21 век – проблеми и предизвикателства”, организирана от Института за научни изследвания с цел представяне на резултатите от научноизследователски проекти, финансирани по Наредба за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност през 2020 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.
На събитието присъстваха 38 участници, сред които ресорният Зам.-ректор НИДРК проф. д-р Поля Ангелова, Директорът на Института за научни изследвания – доц. д-р Любомир Иванов, членове на Академичната експертна комисия, научноизследователските екипи, осъществили своите изследвания през изминалата година и екипът на Института за научни изследвания, администрирал Кампания‘2020.
Директорът на Института за научни изследвания – доц. д-р Любомир Иванов презентира резултатите от проведената през 2020 г. кампания за финансиране на присъщата научноизследователската дейност в Академията:
През 2020 г. одобрени за финансиране са 12 научно-изследователски проекта, а общата стойност на средствата, насочени към финансиране на проектни предложения за 2020 г. възлиза на 58056,91 лв.
В реализирането на проектните дейности са участвали 35 изследователи от Стопанска академия, 4 външни за академията изследователи (2 от УНСС и 2 от ИУ – Варна), 1 представител от практиката, 13 докторанти и 18 студенти.
В контекста на поставените през годината приоритети за научноизследователската дейност, проектите се разпределят по следния начин: по Приоритет 1 „Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието“ са финансирани 3 проекта и по Приоритет 2 „Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие “ са финансирани 9 проекта.
Успешното изпълнение на научноизследователските проекти през 2020 г. намира израз в участия с научни публикации в различни международни и национални научни форуми, както и в разработването и публикуването на студии в Алманах Научни изследвания. В рамките на отчетния период са предадени за отпечатване 12 студии, оформени в том със заглавие „Потенциалът за конвергенция между знанието и икономиката през 21 век – проблеми и предизвикателства”.
Участие в Научната сесия взеха представители на всички научноизследователски екипи като в рамките на събитието те презентираха резултатите от изпълнението на своите проекти. За ресурсното и времево осигуряване на събитието се погрижи неговият модератор – доц. д-р Любомир Иванов. Презентираните в рамките на научната сесия резултати от научните изследвания предизвикаха значителен интерес сред присъстващите, тъй като бяха засегнати редица актуални проблеми от различни научни области. В хода на научната сесия възникнаха въпроси и идеи, които се очаква да прераснат в сформирането на нови интердисциплинарни научноизследователски екипи и проектни предложения.