ОБЩИНА СВИЩОВ Е ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ДЕТСКА КУХНЯ
Медиа:

Община Свищов е партньор на Агенция за социално подпомагане по  проект BG05SFPR003-1.006  „Детска кухня“, финансиран по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Проектните  дейности са насочени към осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, както и предоставяне на специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

Основна целева група за подпомагане с детска кухня са деца, в т.ч. и деца с увреждания на:

  1. семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
  2. самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
  3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

В обхвата на подпомагането попадат и семейства, при които е установен риск от изоставяне на децата, майки, жертви на насилие, деца, настанени в приемни семейства, семейства, потребители на социални услуги. Нуждаещите се лица ще бъдат идентифицирани от Дирекция за социално подпомагане гр. Свищов, въз основа на данните за подпомаганите лица и семейства, данните от отделите “Закрила на детето“, от доставчици на социални услуги на местно ниво и от други източници. За всеки конкретен случай ще се извършва индивидуална преценка, като освен доходният тест ще се оценява  и нивото на материално лишение на семейството и необходимостта от този вид подкрепа.

Помощта ще се предоставя под формата на ваучери за детска кухня и е предназначена за деца, за които не е осигурено хранене по друг ред.

За деца близнаци от кръга на основната целева група, детска кухня се предоставя за всяко дете – близнак.

Желаещите за включване в проекта трябва да посетят Дирекция за социално подпомагане град Свищов.

 


Мерките по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. добавят принос към цялостната национална политика за смекчаване на бедността и намаляване на последиците от нея. Освен материалната помощ и подпомагането с храни, най-нуждаещите се лица ще получават и съпътстваща подкрепа, индивидуално ориентирана към техните нужди и проблеми, за да се намери най-правилният път за повишаване качеството им на живот.

Програмата е свързващ елемент с всички останали инструменти, фокусирани върху подкрепа за социално включване на уязвими групи.

Подпомагането ще се основава на обективни критерии, на индивидуален подход и оценка на нуждите и ще се реализира на територията на цялата страна. Редът и условията за оказване на подкрепа по програмата са определени с Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., а принадлежността на лицата към допустимите целеви групи ще се потвърждава от структурите на Агенцията за социално подпомагане по места.