ОБЩИНА СВИЩОВ В ПАРТНЬОРСТВО С ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. МОРАВА РЕАЛИЗИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ“
Медиа:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Морава е партньор на Община Свищов по проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, с Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2. Предвидените за изпълнение проектни дейности  целят да запознаят местната общност  с културното наследство и неговата значимост, като основен фактор за развитието на обществото в условията на глобализация.

Като част от реализацията  в периода от м. Февруари 2022 г. до момента се сформираха 3 групи: “Историята на моето родно село. Краеведска дейност – история, бит и поминък“,“Мултиетническа културна стая“ и група „Мъдростта, скрита в приказките и поговорките от различните етноси“.  Инициираха се срещи с местни краеведи, сред които г-жа Милена Колева – бивш директор на училището и автор на книга за историята на село Морава. С оглед набиране на допълнителна информация,  свързана с дейностите на групите, учениците посетиха местните библиотеки, разгледаха албуми със снимки на пресъздадени обичаи от читалищни самодейци, етнографски сбирки в населените места и музеи в гр. Свищов, посетиха театрален спектакъл по мотиви от български народни приказки в гр. Свищов

Съвместно с НЧ „Светлина 1911“ и Пенсионерски клуб “Мечта“ с. Морава се проучиха и пресъздадоха обичаите Баба Марта и Лазаровден. В дома на дългогодишния секретар на читалището г-жа Росица Георгиева, момичетата пременени в народни носии, окичени с венчета от пролетни цветя, пяха лазарски песни и благославяха за здраве и берекет. На Велики Четвъртък учениците боядисваха яйца заедно с няколко жени от пенсионерския клуб,  които припомниха на децата традиционните обичаи, свързани с празника. Демонстрирани бяха  начини на боядисване на яйца с природни материали, които са използвани в миналото. Във връзка със запознаването  с  традициите и обичаите на различните етноси от региона участниците в проектните дейности отбелязаха големия мюсюлмански празник Рамазан Байрам, известен още като Шекер Байрам.

Реализираните до момента дейности допринесоха за  придобиването на нови знания  от учениците за културното многообразие от традиционни празници, обреди, вкл. традиционни ястия и обичаи на различните етнически, верски и културни общности

Дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ ще продължат и през 2023 г. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С01.

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook