Общински градини и училища ще работят за качествено образование
Медиа:

Няколко образователни институции в Свищов са одобрени за различни дейности по национални програми. По програма „Заедно за всяко дете“ са: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Морава , ДГ „Слънчо“, ДГ „Чиполино“ и ОУ „Филип Сакелариевич“. Дейностите, които са заложени са свързани с информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят подрастващите. Ще се работи за приобщаване на родителите към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца. В Програмата са заложени дейности към родителите за разпознаване и превенция на негативни прояви между децата и учениците, като дискриминация, агресия, насилие и тормоз. По национална програма „Успяваме заедно“, Модул 1 „Хубаво е в детската градина“, са одобрени за финансиране: ДГ „Зорница“, с. Ореш, филиал с. Морава и с. Овча могила, ДГ „Слънчо“ и ДГ „Чиполино“. В същата програма по Модул 3 „Обединени за качествено предучилищно образование“ е одобрена за финансиране ДГ „Васил Левски“. Общата цел на Програмата е осигуряване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и повишаване качеството на образователния процес.

Източник: Дунавско дело