ОБЯВА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

гр. Свищов, ул. “Георги Владикин” №3, п.к. 31, тел.0631/6 02 99,

 e-mail vasillevski1@abv.bg

 

ОБЯВА

За провеждане на  подбор  за  длъжността  „Помощник – възпитател“  по   Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,  финансиран  от  Оперативна  програма „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж”, съфинансирана  от  Европейския  съюз чрез Европейските структурни  и  инвестиционни  фондове. Дейност 2

 

Детска градина „Васил Левски“ – гр. Свищов, общ. Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, обявява подбор за длъжността: ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ –  1 работно място, код по НКПД 5312 3000.

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1.Работно време – на пълен работен ден (8 часа)

2.Начин на работа – на две смени

3.Местонахождение – ДГ „Васил Левски“ – изнесена група на ул. „Плевенско шосе“ №5

4.Условия за наемане – С класирания ще бъде сключен трудов договор от 04.12.2019 г. по чл.67, ал.1, т.2, във връзка с чл. 68, ал.1, т.1 и чл.70, ал.1, от Кодекса на труда.

5. Основно месечно възнаграждение – 560 лв.

 

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Помощник-възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването.  Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина. Съдейства на учителите и ръководството на детската градина за привличане и задържане на децата в детската градина. Оказва съдействие на учителя за адаптацията на децата   при провеждане на учебно-възпитателния процес. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст. Съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата. 

 

3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

 • Образователна степен: най-малко средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква, а ако има предоставя документ за това;
 • Познаване на ценностната система, празници, традиции и други характерни културни   особености, на децата с които   работи;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Умения за работа с деца и родители от уязвими групи, както познаване, съпричастност и толерантност към проблемите им;
 • Допълнителна квалификация – обучение компютърна грамотност/ако има такава/;
 • Да не са осъждани;
 • Да са психично здрави;
 • Умения за работа в екип.

 

4.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за участие до директора на ДГ”Васил Левски” – гр. Свищов.
 2. Документ за самоличност (копие).
 3. Автобиография – професионална. Европейски формат на  автобиография.
 4. Копие от документи за  придобита  образователна  степен, допълнителни  квалификации.
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит./ако  има  такива/
 6. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

Образци на документите могат да се свалят от сайта на Отдел „Образование”  гр. Свищов- https//obrazovanie-sv.bg  или да се получат в детската градина.

 

5.ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

6.ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 29.11.2019 г. /четвъртък/ 17.00 часа. Документите се подават в ДГ”Васил Левски” – гр. Свищов, улица ”Георги Владикин” №3,  община Свищов  от  09.00 ч.  до 17.00 ч., КАТО ОРИГИНАЛИТЕ СЕ НОСЯТ ЗА СВЕРЯВАНЕ.

Възнаграждението на лицата се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в детската градина.

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на  информационното  таблото  в детската  градина и на интернет  страницата  на Община Свищов- https//obrazovanie-sv.bg  

 

АНТОНИЯ МАТОВА

Директор на ДГ ”Васил Левски”

 

Документите за кандидатстване може да изтеглите от линковете:

АВТОБИОГРАФИЯ – ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ