ОПРЧР: Указания за изпълнението на проекти в извънредната епидемична обстановка
Медиа:

На https://esf.bg/ukazanija-na-uo-na-oprchr-za-izpalnenie-na-proektite-v-uslovijata-na-izvanredna-epidemichna-obstanovka/ са публикувани указания за изпълнението на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) в условията на извънредна епидемична обстановка. Съгласно указанията:

  • Всички дейности по проектите следва да продължат при спазване на указанията за противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването и други контролни институции;
  • Със заповед № РД-01-268/15.05.2020 г., министърът на здравеопазването преустановява всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. Също така се забраняват посещения на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни;
  • Социалните услуги от резидентен тип в страната продължават да са затворени за настаняване (освен при спешен случай). Информация за потребителите може да се получава от директорите на услугите и от общините, които са доставчици на съответната услуга;
  • Удължава се до 31 декември 2020 г. валидността на заповедите за настаняване в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип;
  • В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите по всички договори по програмата. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора;
  • В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всички договори по програмата до края на срока на съответната операция чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор;
  • Със заповед на министъра на здравеопазването се допуска провеждането на обучения, финансирани по ОПРЧР, при условията, уговорени в одобрените за финансиране проекти;
  • Конкретни въпроси, свързани с изпълнението на договорите в периода на въведена епидемична обстановка, могат да се отправят към поделенията на Регионалната здравна инспекция.

По информация на: НСОРБ