Още 8 615 деца получават плодове, зеленчуци и млечни продукти по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Държавен фонд „Земеделие“ одобри допълнително 75 учебни заведения с 8 615 деца по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за настоящата учебна година. За да бъдат обхванати повече образователни институции през януари 2021 г. беше отворен допълнителен прием по двете схеми. Допустими за участие в допълнителния прием бяха учебни заведения, които не са одобрени или са
отказали се от участие при първоначалния прием, както и тези, които не са кандидатствали за одобретор. Приоритет 2 „По-свързан граничен регион“ ще е с принос към политическа цел 3 за посвързаната Европа. В рамките му се предвижда финансиране на стратегически проект за изграждане на ГКПП „Клепалото“, в т.ч. обновяване на съществуваща и изграждане на нова ГКПП инфраструктура, закупуване на специализирано и модерно оборудване базирано на ИКТ решения, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща пътна инфраструктура, екологични и др. оценки. Бенефициенти ще са митническите власти на 2-те страни, а партньори регионални и месни власти, АПИ и МВР. Приоритет 3 „Интегрирано развитие“ ще е в рамките на политическа цел 5 за по-близката до гражданите си Европа, като мерките по него ще са на база Интегрирана териториална стратегия. Предвиденото индикативно разпределение на финансовите ресурси по бъдещата програма, която
се очаква да е с бюджет с 50% по -голям от този по настоящата за периода 2014-2020, е както следва: ние за Кампания 2020/2021 г. Към момента 427 821 деца в 3 280 училища и детски градини
получават плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти по Училищните схеми за настоящата учебна година.

Източник: НСОРБ