ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ Е СРЕД ФИНАНСИРАНИТЕ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
За поредна година Търговската гимназия ще работи по националната програма „Иновации в действие“, МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.
Целта на програмата е да се популяризират успешните иновации, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за споделяне на опит. Успешните модели се мултиплицират чрез организиране на местни, регионални и национални форуми и събития за обмен на иновативни практики и чрез партньорставата между иновативните и неиновативните училища.
Иновативен партньор на Търговската гимназия е Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен, като в основата на  планираните мобилности стоят  обмяната на добри практики,  създаване на партньорства и  надграждане на професионални компетентности.