ПК по здравеопазване разисква проблемите на детското и училищно здравеопазване и проект на механизъм за отчитане на децата в детските ясли

На 22 октомври 2020 г. в онлайн режим се проведе второто за годината присъствено заседание на Постоянната комисия по здравеопазване към НСОРБ. В нетрадиционното заседание се включиха 26 от членовете на комисията. Начало на сесията даде д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище и председател на ПКЗ. Той очерта тревожната ситуация, пред която са изправени общинските болници, както и предизвикателствата, пред които е изправена местната власт. В рамките на проведеното заседание д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в община Плевен запозна членовете на комисията с училищното и детско здравеопазване на територията на община Плевен. Освен добри практики, бяха представени и проблемите, свързани дефицита на кадри, застаряващ персонал и остаряла нормативна уредба.Основните проблеми и предизвикателства пред детското и училищно здравеопазване в условията на КОВИД 19 бяха представени от г-жа Мария Динкова, старши експерт, отдел „Здравеопазване и социални дейности“, община Бургас. Част от поставените проблеми се оказаха общи: нихилизъм и недоверие в наложените противоепидемични мерки; недостатъчни правомощия по отношение на контрола за спазването на мерките; възможности за бързо установяване на заболелите, изолиране и карантиниране; дистанционни термометри, бактерицидни лампи, температурни рамки; бързи тестове – „за“ или „против“. Една част от здравните кабинети имат нужда от ремонтни дейности. Необходимо е осъвременяване на обзавеждането и оборудването на лекарските кабинети, както и осигуряване на целеви средства за софтуерни програми за водене на документация, съвместими с тези на другите институции, обработващи здравни и лични данни. Дискусия предизвика темата с финансиране на дейностите от функция „Здравеопазване“, като бе представен проекта на РМС за стандартите за делегираните от държавата дейности за следващата година. Обсъден бе и един от най-острите проблеми в здравеопазването, поставен през седмицата и от министър Костадин Ангелов – липсата на достатъчно медицински персонал в болничните заведения и възможността за пренасочване на медицински специалисти от „Детско и училищно здравеопазване“. Констатираните от много общини нормативни празноти в разпоредбите на Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли, детските кухни и здравните изисквания към тях, бяха обект на дискусия в рамките на проведеното заседание на ПК по здравеопазване. Прилаганият в момента метод на „компенсираните промени“, който цели да въведе справедливо разпределение на бюджетните средства съобразно броя на децата, създава редица затруднения в работата на общините. ПК по здравеопазване обсъди няколко конкретни предложения за промени в правната уредба и възможностите за прилагане на механизъм за отчитане на децата в детските ясли с оглед разумното и целесъобразно прилагане на компенсираните промени. Росица Димитрова, Директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, община Велико Търново, заместник-председател на ПКЗ представи няколко предложения, които бяха обект на дискусията, като представи и добрата практика на общината в тази посока. Всички се обединиха, че са необходими промени в нормативната уредба, свързана с детските ясли и уреждаща броя на децата, посещаемостта и липсата на регламентиране на процесите по отчитане на броя на децата към РЗИ. В срок до 02 ноември, членовете на комисията ще внесат предложения за промени в Наредба 26 за устройството и дейността на детските ясли, детските кухни издравните изисквания към тях. Обобщените предложения за изменения и допълнения ще бъдат обсъдени, след което внесени в МЗ. В края на заседанието г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ запозна членовете с предложението за подкрепа на здравните кабинети със средства от REACT-EU.

Източник: Национално сдружение на общините в Република България; namrb